Innehåll Autodoc Club – Användarvillkor för webbplattformen
 • Ingress
 • § 1 Registrering
 • § 2 Tjänster och förmåner som erbjuds
 • § 3 Tillhandahållande av plattformen
 • § 4 Användning av plattformen
 • § 5 Ansvar
 • § 6 Användarens skyldigheter och ansvar med avseende på publicerat innehåll
 • § 7 Inget ansvar för råd eller rekommendationer
 • § 8 Ansvarsfriskrivning
 • § 9 Autodocs varumärken och immateriella rättigheter
 • § 10 Avtalstid och uppsägning
 • § 11 Blockering
 • § 12 Dataskydd
 • § 13 Ändringar av avtalet
 • § 14 Tvistlösning online: information enligt avsnitt art. 14.1 i Europaparlamentets och rådets förordning 2013/524/EU om tvistlösning för konsumenter
 • § 15 Tvistlösning för konsumenter: information enligt § 36 i den tyska konsumenttvistlagen (VSBG)
 • § 16 Slutbestämmelser
Autodoc Club – Användarvillkor för webbplattformen
Ingress

AUTODOC SE, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin (”Autodoc”) tillhandahåller en webbplattform (”plattform”) under domänen https://club.autodoc.se/ som låter användare hantera och hämta data för sina fordon i form av en billogg på nätet.

Fysiska och juridiska personer (”användare”) kan utforska dessa tjänster på plattformen och få rekommendationer och råd om dessa tjänster.

Följande användarvillkor (”användarvillkor”) gäller för användarnas användning av denna plattform.

§ 1 Registrering
 • 1.1 Användningen av plattformens fullständiga funktioner kräver att användaren registrerar sig kostnadsfritt. Detta innebär att användaren samtycker till dessa användarvillkor.
 • 1.2 Endast enskilda myndiga fysiska privatpersoner med full rättskapacitet (däremot inte exempelvis familjer eller gifta par), juridiska personer och handelsbolag, får registrera sig. När ett bolag registreras som användare, garanterar den registrerande personen att han/hon har rätt att företräda företaget.
 • 1.3 Användare som redan har ett konto på https://www.autodoc.se/ behöver inte registrera sig separat på plattformen https://club.autodoc.se/. Inloggningsdata från https://www.autodoc.se/ kan användas automatiskt som inloggningsdata på plattformen https://club.autodoc.se/ genom en enkel inloggning, sk. “single sign-on”
§ 2 Tjänster och förmåner som erbjuds

Genom plattformen erbjuder Autodoc användarna möjligheten att administrera och upprätthålla sin fordonshistorik med avseende på de uppgifter som angivits.

Användaren kan skriva billoggsinlägg inom ramen för plattformens användning. Inläggen omfattar användarens personuppgifter samt uppgifter om fordonet. Plattformen har ett fordonsorienterat online-datahanteringssystem med översikter, över bland annat ett fordons reparationer, en tidsplan för utbyte av reservdelar och för oljeutbyteshistorik.

Användaren har möjlighet att på plattformen spara fordonsdokument i form av foton och skanningar.

Plattformen är en personlig billogg som endast kan ses av respektive användare och är därmed inte allmänt tillgänglig.

Autodoc har integrerat videor på plattformen som lagras på YouTube och som kan spelas upp på plattformen.

Autodoc använder YouTube API Services för att visa videoklippen på plattformen.

Genom att öppna och spela upp videoklippen godkänner användaren YouTubes användarvillkor (https://www.youtube.com/t/terms).

§ 3 Tillhandahållande av plattformen
 • 3.1 Autodoc ska, enligt kommersiellt rimliga åtgärder, göra plattformen tillgänglig för användaren, utan fel och utan avbrott, och för att säkerställa felfri överföring av förklaringar eller andra data, av och till användaren, inom ramen för användarens användning av plattformen. Autodoc är inte skyldig att garantera vissa funktioner på plattformen, i synnerhet i fråga om plattformens tillgänglighet.
 • 3.2 Autodoc driver plattformen med de tillhandahållna tjänsterna för ett stort antal användare, och gör den därför tillgänglig för användaren i respektive allmänt tillhandahållen version. I den mån en ändring av plattformen, eller övriga tjänster, kräver en ändring av dessa användarvillkor, gäller § 13.
 • 3.3 Autodoc har rätt att använda sina dotterbolag och andra underleverantörer vid tillhandahållandet av tjänsterna, enligt, eller i samband med, användarvillkoren.
§ 4 Användning av plattformen
 • 4.1 Syftet med användaravtalet är Autodocs tillhandahållande av plattformen. Användaren skapar ett personligt användarkonto som inte är synligt för andra användare eller allmänheten.
 • 4.2 Efter registreringen ger Autodoc användaren åtkomst till plattformen genom ett användarkonto med inloggningsuppgifter. Användaren håller sina inloggningsuppgifter hemliga och informerar Autodoc omedelbart efter att ha fått kännedom om eventuell obehörig åtkomst.
 • 4.3 Användaren undviker handlingar som kan äventyra säkerheten på Autodoc-plattformen och bearbetar ingen information eller data som stör plattformens programvara och överför inga virus, trojaner eller annan skadlig programvara.
§ 5 Ansvar
 • 5.1 I den mån användarna är konsumenter (§ 13 i den tyska civilrättslagstiftningen, BGB) är skadeståndskrav uteslutna – utom vid fall av gäldenärens försummelse eller omständighet som webbplatsoperatören orsakat – vid fall av enkel oaktsamhet från webbplatsoperatören eller dennes ställföreträdares sida, såvida inte överträdelsen avser en skyldighet vars fullgörande över huvud taget gör ett vederbörligt genomförande av användaravtalet möjligt och vars efterlevnad användaren kan förlita sig på. Förutom vid fall av uppsåt eller grov vårdslöshet från webbplatsoperatörens och dennes ställföreträdares sida är webbplatsoperatörens ansvar begränsat till den skada som normalt kan förutses vid tidpunkten för avtalets ingående.
 • 5.2 I den mån användarna är företagare (§ 14 BGB), är skadeståndsanspråk – oavsett rättslig grund för detta – på grund av enkel oaktsamhet från webbplatsoperatörens eller dennes ställföreträdares sida uteslutna, såvida inte överträdelsen gäller en skyldighet vars fullgörande över huvud taget gör ett vederbörligt genomförande av användaravtalet möjligt och vars efterlevnad användaren kan förlita sig på. Förutom vid fall av uppsåt eller grov vårdslöshet från webbplatsoperatörens och dennes ställföreträdares sida är webbplatsoperatörens ansvar begränsat till den skada som normalt kan förutses vid tidpunkten för avtalets ingående.
 • 5.3 Ansvarsbegränsningen från punkterna 5.1 och 5.2 gäller inte, i) i den mån ansvar inte kan begränsas eller uteslutas enligt tillämplig lagstiftning, i synnerhet i enlighet med produktansvarslagen, ii) vid försummelse eller grov vårdslöshet, iii) vid skada som orsakats av enkel vårdslöshet mot hälsa, liv och lem, iv) vid ont uppsåt samt v) vid bristande efterlevnad av överenskommen garanti.
§ 6 Användarens skyldigheter och ansvar med avseende på publicerat innehåll
 • 6.1 Autodoc respekterar tredje parts immateriella rättigheter och begär att dess användare ska göra detsamma.
 • 6.2 Användaren måste se till att han/hon inte gör intrång i tredje parts rättigheter genom att publicera otillåtet innehåll (t.ex. intrång i upphovsrätt och varumärkesrättigheter, kränkningar av personliga rättigheter, brott mot konkurrenslagstiftning).
 • 6.3 För att säkerställa en laglig och korrekt användning av Autodoc Clubs forum, är i synnerhet följande förbjudet vid publicering av inlägg och annat innehåll (förteckningen är inte fullständig):
  • Tredje parts personuppgifter, exempelvis publicering av namn, adress, yrke, telefonnummer eller e-postadress.
  • Att offentliggöra e-postkorrespondens, skriftlig korrespondens och annan enskild skriftlig kommunikation som är föremål för sekretess på Autodoc Clubs forum.
  • Att publicera inlägg och/eller innehåll som är rasistiskt, pornografiskt, skadligt för minderåriga, våldsförhärligande eller på annat sätt olagligt eller otillbörligt, eller att länka till motsvarande webbinnehåll på Internet.
  • Att bryta mot gällande lagar, eller att uppmuntra till lagbrott, eller att länka till motsvarande inlägg eller innehåll.
  • Att publicera falsk fakta, förolämpningar eller annat ärekränkande innehåll, eller att bete sig allmänt olämpligt (obscent, aggressivt, provocerande, o.s.v.) på Autodoc Clubs forum.
  • Att publicera inlägg och annat innehåll som kan ge intryck av att författaren är anställd vid AUTODOC SE.
  • Att publicera foton och videor på Autodoc Clubs forum, utan förhandsgodkännande från alla avbildade personer.
  • All kommersiell användning av Autodoc Clubs forum, i synnerhet genom marknadsföring eller koppling till produkter eller tjänster utanför Autodoc-nätverket.
  • Att publicera sökningar eller andra bidrag som är direkt kopplade till handel eller en tjänst utanför Autodoc-nätverket.
 • 6.4 Autodoc har rätt att radera eller inaktivera innehåll som publicerats av användare, om detta kränker tredje parts rättigheter eller om tredje part framför krav på grund av lagbrott, vars motivering inte uppenbart kan uteslutas.
 • 6.5 Autodoc ansvarar inte för riktigheten, kvaliteten, fullständigheten, tillförlitligheten och/eller art på det innehåll som publiceras av användare. Detta utgör inte någon åsikt från Autodocs sida. Autodoc gör inte uttryckligen användarnas innehåll till sitt eget.
 • 6.6 Om Autodoc får kännedom om en eventuell kränkning av rättigheter i innehållet från en användares sida, kommer företaget att informera användaren omedelbart i textform.
§ 7 Inget ansvar för råd eller rekommendationer

I den mån råd eller rekommendationer ges på denna plattform, utan att det påverkar ansvaret som följer av ett avtalsförhållande, skadestånd eller några andra lagstadgade bestämmelser, skall Autodoc inte hållas ansvarig för att ersätta eventuella skador som uppstår till följd av efterlevnaden av rådet eller rekommendationen.

§ 8 Ansvarsfriskrivning

Användaren försäkrar härmed att han/hon undantar Autodoc, företag anslutna till Autodoc samt anställda, arbetstagare, medarbetare, representanter, aktieägare och ställföreträdande agenter till Autodoc och/eller företag anslutna till Autodoc med avseende på krav eller anspråk av alla slag vid första begäran och kommer att hålla tredje part ansvarsfria på grund av eller i samband med innehåll som användaren kommer att spara, publicera och/eller överföra inom ramen av Autodocs tjänster eller på grund av användningen av tjänsterna eller på grund av brott mot dessa användarvillkor eller rättigheter för tredje part insamlat av användaren. Detta inkluderar även rimliga advokatarvoden och rättegångskostnader.

§ 9 Autodocs varumärken och immateriella rättigheter

Användaren medger att Autodoc har exklusiv rätt till alla rättigheter till Autodocs innehåll och varumärken, inklusive eventuella varumärkes-, patent-, upphovsrätts- eller licensrättigheter eller andra liknande rättigheter eller jämförbara rättsliga ställningstaganden i förhållande till användaren, och kommer inte att använda dessa utan uttryckligt föregående skriftligt samtycke från Autodoc eller ta bort hänvisningar till Autodocs juridiska ägande. I synnerhet får användaren inte använda varumärket Autodoc, kopiera, ändra och demontera programvara, inte bearbeta denna, inte heller försöka att undersöka källkoden, sälja, tilldela, dela ut underlicenser av någon programvara eller överföra några rättigheter till programvaran eller göra anspråk på några rättigheter. För tydlighetens skull gäller ovanstående inte användarens eget innehåll.

§ 10 Avtalstid och uppsägning
 • 10.1 Avtalet om kontoregistrering ingås på obestämd tid.
 • 10.2 Användaren kan säga upp avtalet om kontoregistrering när som helst utan förvarning. Autodoc kan säga upp avtalet om kontoregistrering med en uppsägningstid på två veckor. Rätten att säga upp avtalet omedelbart om synnerliga skäl till detta föreligger påverkas inte. I synnerhet får Autodoc säga upp avtalet för kontoregistrering omedelbart om:
  • Användaren lämnar felaktiga eller ofullständiga uppgifter vid registreringen,
  • Användaren upprepade gånger underlåter att uppfylla sina övriga skyldigheter enligt avtalet och inte upphör med överträdelserna, trots uppmaning från Autodoc.
 • 10.3 Om Autodoc har sagt upp avtalet har användaren inte rätt att skapa ett nytt konto, inte ens under ett annat namn eller annan beteckning.
 • 10.4 Uppsägning ska ske skriftligen. Uppsägningar via e-post anses vara skriftliga.
§ 11 Blockering

Autodoc har rätt att, utan föregående meddelande, blockera (spärra) användarens användning av plattformen, helt eller delvis, förutsatt att fakta tyder på att användaren har brutit mot dessa användarvillkor eller att en sådan blockering är nödvändig på grund av rättsliga krav eller för att klargöra en eventuell rättslig överträdelse.

§ 12 Dataskydd

Det är frivilligt att använda Autodocs tjänster. En fullständig användning av internetplattformen https://club.autodoc.se/ är dock inte möjlig utan att ange personuppgifter eller anonymiserade uppgifter.

Autodoc följer gällande dataskyddsbestämmelser. Data kommer inte att lämnas vidare till andra användare. Ytterligare information om typen och syftet med insamlingen, behandlingen och användningen av de erforderliga personuppgifterna finns i dataskyddsförklaringen under “Sekretesspolicy”/”Integritetspolicy”.

§ 13 Ändringar av avtalet

Användarvillkoren, i den version som gällde vid tidpunkten för när användaravtalet trädde i kraft, utgör en integrerad del av användaravtalet mellan användaren och Autodoc. Den aktuella versionen av användarvillkoren kan när som helst nås på Autodocs webbplats på https://club.autodoc.se/services/villkor-och-bestammelser. Autodoc har dock rätt att ändra och anpassa användarvillkoren med verkan för framtiden. Autodoc kommer att informera användaren om detta i skrift eller i textform fyra veckor innan de ändrade användarvillkoren träder i kraft. Om det inte finns några invändningar inom denna period, eller om en användare uttryckligen samtycker till ändringarna i förväg, eller genom aktiv användning, skall den ändrade versionen av användarvillkoren gälla. Om användaren motsätter sig ändringen inom uppsägningstiden i textform (e-post räknas som textform), kommer användaravtalet att fortsätta enligt tidigare användarvillkor. Användarens och Autodocs rätt till uppsägning påverkas inte.

§ 14 Tvistlösning online: information enligt avsnitt art. 14.1 i Europaparlamentets och rådets förordning 2013/524/EU om tvistlösning för konsumenter

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online, som finns på: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vårt företag är i princip inte villig och inte skyldig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför ett medlingsorgan vid konsumenttvister.

§ 15 Tvistlösning för konsumenter: information enligt § 36 i den tyska konsumenttvistlagen (VSBG)

Vi deltar inte i ett tvistlösningsförfarande administrerat av ett medlingsorgan för konsumenttvister. Icke desto mindre kräver den rättsliga situationen att vi hänvisar dig till ett för dig behörigt medlingsorgan för konsumenttvister: Universalschlichtungsstelle des Bundes Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, Telefon: +49 7851 / 795 79 40, Fax: +49 7851 / 795 79 41, E-post: [email protected], Internet: www.verbraucher-schlichter.de.

§ 16 Slutbestämmelser
 • 16.1 I den mån användarna är näringsidkare (§ 14 BGB) gäller Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning, med undantag av FN:s lag om internationell köprätt. För konsumenter gäller denna endast i den mån inga tvingande rättsliga bestämmelser (såsom konsumentskyddsbestämmelser) strider mot lagen i det land där konsumenten har sin reguljära vistelseort.
 • 16.2 Berlin och dess behöriga domstol har exklusiv jurisdiktion för alla tvister som härrör från, eller i, samband med detta avtal, förutsatt att de avtalsslutande parterna är köpmän eller att användaren saknar en allmän behörig domstol i Tyskland eller i en annan EU-medlemsstat, eller flyttade sin permanenta bostad utomlands när dessa användarvillkor redan hade trätt i kraft, eller om användarens bostad eller vanliga vistelseort är okänd vid tidpunkten för då talan väcks.
 • 16.3 Skulle en eller flera bestämmelser i användarvillkoren vara, eller bli, verkningslösa eller omöjliga att verkställa, skall detta inte påverka de återstående bestämmelserna i användarvillkoren. I stället för de verkningslösa eller icke verkställbara bestämmelserna gäller de lagstadgade bestämmelserna, om sådana existerar.